شکستن مقام روحانیت توسط صدا و سیما

بسم الله الرحمن الرحیم

شکستن مقام روحانیت توسط صدا و سیما

یکی از گام هایی که مخالفین پاپ برای سرنگونی حکومتش برداشتند تضعیف مقام روحانیت مسیحیت بود . چرا که تا زمانی مردم در اذهانشان و باورهایشان روحانیت دارای عظمت خاصی باشد مقابله کردن با آنها و استفاده کردن از مردم تقریبا نا ممکن است پس بهترین روش برای نابودی پاپ در مرحله اول شکستن قداستش می باشد.