موجودی افسانه ای که شباهت بسیار زیادی به انسان دارد پس از گذشت 50 سال از اخرین مشاهده آن مجددا درآمریکا روئیت شده است این موجود دارای بالهایی به طول سه متر و بدنی شبیه به انسان دارد.