حضرت علامه ی مصباح یار رهبر است
در تمام عرصه ها او در کنار رهبر است
وصف ایشان در بیان رهبری آمد چنین