بنابر آنچه از تاریخ و روایات معتبر و نظریات فقهای اهل سنت بر می آید ، گروهی از صحابه ، حتی بعد از رحلت پیامبر بزرگوار اسلام (ص) یعنی در زمان خلافت خلفا و بعد از آن ، اعتقاد به ازدواج موقت داشته اند و نظریه فقهی آنان این بوده که متعه جایز و مباح است .

اکنون به بیان نام های برخی از آنها را ذکر می کنیم :و از آنجایی که همه انان صحابه هستند و نزد اهل سنت همگی عادل ، نیازی به بررسی جایگاه آنان نمی بینم .