در مواقع تاریخی مختلف افراد یا مجامعی بودند که نمی توانند میزان ارادت شیعیان را به یادگاران پیامبر(ص) ببینند، به همین علّت همیشه قصد تعرض به این یادگاران گران‌بها را داشتند. اگر تاریخ را ورق بزنید صدها بلکه هزاران نام می‌‌بینید که تاب تحمل و درک مقام امامت و توسل را نداشتند از مهدی عباسی تا هارون الرشید