موجودی افسانه ای که شباهت بسیار زیادی به انسان دارد پس از گذشت 50 سال از اخرین مشاهده آن مجددا درآمریکا روئیت شده است این موجود دارای بالهایی به طول سه متر و بدنی شبیه به انسان دارد.

دیده شدن موجودی عجیب درامریکا

 بعد از گذشت 50 سال از مشاهده یک موجود عجیب افسانه ای در ایالت ویرجینیای غربی آمریکا، حال یک فرد دیگر ادعا کرده که روز گذشته دوباره این موجود را دیده است. این موجود عجیب که بدنی شبیه انسان و چشمانی قرمز و بالهای حدود 3 متری داشت  از بالای خودروی این مرد در حال پرواز بود. وی در حالی که وحشت کرده بود توانست از این موجود عجیب عکس تهیه نماید.

روئیت یک موجود افسانه ای درآمریکا

روئیت یک موجود افسانه ای درآمریکا

روئیت یک موجود افسانه ای درآمریکا


 رسانه های محلی بر این باورند بعد از گزارش های متعدد درباره مشاهده این موجود عجیب این افسانه حالا رنگ واقعیت به خود گرفته است. گفتنی است نخستین بار این موجود عجیب در سال 1966 در آمریکا مشاهده شد. بنا به باور برخی دیدن این موجود نشانه بدی است و زمانی ظاهر می شود که فاجعه ای  در راه باشد.